سال 1399-1.pdf

تقویم آموزشی دوره های حفاظت در برابر اشعه نیمسال اول و دوم 1399        

   لینک دانلود 

 تقویم آموزشی دوره های تخصصی نیمسال دوم 1398

  لینک دانلود

فرم ثبت نام دوره شماره 1